POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).
 
Dane Administratora danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest jest Firma Handlowo-Usługowa Budo-Hal Krzysztof Barnaś z siedzibą w Bogdanowie 46A, 64-600 Oborniki.
 
Cele przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – podstawą prawną przetwarzania niniejszych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
podjęcia działań przed zawarciem, zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
utrzymywania korespondencji mailowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 
Udostępnianie danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, zewnętrznym firmom pocztowym, kurierskim lub księgowym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, w przypadku realizacji płatności bankom oraz innym podmiotom o ile obowiązek taki przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Zakres przetwarzania danych osobowych
Zakres przetwarzania danych osobowych to: imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer NIP, wszelkie inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji mailowej, a także inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 
Okres przechowywanie danych osobowych
Twoje dane osobowe będę przechowywał przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w związku z okresem przechowania dokumentów rozliczeniowych.
Danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym danych osobowych nie będę przechowywał dłużej niż przez 2 miesiące – po tym okresie zostaną one usunięte;
 
Prawa użytkowników
Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, a ponadto możesz w każdym czasie zwrócić się do Nas pisemnie albo na adres: barnaskrzysztof@gmail.com z żądaniem:
a) sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, informując mnie o tym – przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 
Pozostałe informacje
Twoje dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania, przy czym bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail, podjąć działań związanych z zawarciem jak i wykonaniem umowy oraz utrzymywaniem korespondencji mailowej.
Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

image
https://budo-hal.pl/wp-content/themes/hazel/
https://budo-hal.pl/
##e53d2c
style1
paged
Loading posts...
/home/rb2020/domains/budo-hal.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
pl